przemiany modelu rządzenia

PDF  Drukuj  Email

Model zarządzania państwem (governance) zmienia charakter z regulacyjnego, nakazowego, na oparty o partnerstwo i sieciowość. Tradycyjny model był pionowy – instytucje władzy odgórnie kierowały życiem publicznym, pozostając z obywatelami w relacji hierarchicznej. Współcześnie dostrzega się nieefektywność takiego sposobu zarządzania.

Na świecie podejmuje się próby stworzenia systemu niehierarchicznego, w którym rola państwa polega na koordynowaniu działań różnych interesariuszy, działających w różnych sektorach. Powstający nowy model rządzenia może być oparty o zasady przejrzystości, wiarygodności, otwartości i partycypacji – to wartości coraz ważniejsze dla wielu społeczeństw.

Konsekwencje:

• Zmiany wpłyną bezpośrednio na trzeci sektor – w kontekście relacji poziomych tradycyjne podziały na instytucje rzecznicze i takie, które dostarczają usług, tracą znaczenie.

• W relacji partnerskiej każdy uczestnik dla dobra ogółu powinien aktywnie włączyć się we współpracę. Taki sposób urządzenia państwa wymaga odpowiedzialności także ze strony sektora pozarządowego i pojedynczych obywateli.

• Poziomy model rządzenia, w którym decyzje na wielu szczeblach konsultowane są z różnymi interesariuszami, będzie dla organizacji szansą, by zabrać głos w debacie publicznej i mieć wpływ na politykę.